Podujatia a oznamy
december 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Životné prostredie

Povodňová ochrana obce Richvald

Invázne rastliny na Slovensku

Problematika inváznych druhov predstavuje natoľko vážny problém, ktorý je riešený aj v rámci slovenskej legislatívy a tiež na medzinárodnej úrovni v rámci dohovorov.

Zoznam inváznych druhov rastlín na Slovensku:

 

 

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

§ 7

Základné ustanovenie

Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa
a) reguláciu rozširovania nepôvodných druhov, 
b) sledovanie výskytu, veľkosti populácií a spôsobu šírenia nepôvodných druhov, 
c) odstraňovanie inváznych druhov.

§ 7a

Nepôvodné druhy živočíchov a invázne druhy živočíchov

(1) Nepôvodné druhy živočíchov, s výnimkou druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, možno vypúšťať do voľnej prírody len so súhlasom orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody môže takýto súhlas vydať, len ak rozšírenie nepôvodného druhu živočícha nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy alebo ich biotopy. 
(2) Každý, kto drží v zajatí nepôvodné druhy živočíchov, je povinný na vlastné náklady prijať opatrenia na zabránenie ich úniku do voľnej prírody. 
(3) Orgán ochrany prírody môže povoliť odchyt nepôvodných druhov živočíchov vo voľnej prírode, ak je to potrebné z dôvodu odvrátenia ohrozenia pôvodných druhov alebo ich biotopov. 
(4) Invázne druhy živočíchov, ktorých zoznam ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, sa zakazuje držať, prepravovať, dovážať, chovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi alebo vypúšťať do voľnej prírody; výnimku zo zákazu môže povoliť orgán ochrany prírody na účely výskumu alebo vzdelávania. 
(5) Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku, užívateľ poľovného revíru, užívateľ rybárskeho revíru alebo osoba vykonávajúca hospodársky chov rýb sú povinní odstraňovať invázne druhy živočíchov podľa odseku 4 spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. 
(6) Orgán ochrany prírody upozorňuje vlastníka pozemku a osoby podľa odseku 5 na výskyt inváznych druhov živočíchov a povinnosť ich odstraňovania. 
(7) V prípade odchytu invázneho druhu živočícha sa zakazuje jeho opätovné vypustenie alebo použitie ako živej návnady.

§ 7b

Nepôvodné druhy rastlín a invázne druhy rastlín

(1) Nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov drevín podľa osobitného predpisu 19) a druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody môže takýto súhlas vydať, len ak rozšírenie nepôvodného druhu rastliny nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy alebo ich biotopy. 
(2) Invázne druhy rastlín, ktorých zoznam ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, s výnimkou druhov drevín podľa osobitného predpisu, sa zakazuje držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať alebo obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu; výnimku zo zákazu môže povoliť orgán ochrany prírody na účely výskumu, vzdelávania alebo liečebné účely. 
(3) Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín podľa odseku 2 zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Ak ide o výskyt inváznych druhov rastlín na lesných pozemkoch, postupuje sa podľa programu starostlivosti o lesy. 
(4) Orgán ochrany prírody upozorňuje vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania a takej starostlivosti o pozemok, ktorá by zamedzila ich rozširovaniu; upozorniť vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku môže aj obec, v ktorej katastrálnom území sa pozemok s výskytom inváznych druhov rastlín nachádza. Toto upozornenie zverejní obec na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, alebo iným spôsobom v miestne obvyklým. 
(5) V prípade nebezpečenstva vzniku škodlivých následkov na prírode orgán ochrany prírody vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi pozemku po predchádzajúcom upozornení nariadi odstránenie inváznych druhov rastlín, ak si neplní povinnosť podľa odseku 3. Ak vlastník, správca alebo užívateľ pozemku odstránenie rastlín inváznych druhov nevykoná v lehote určenej orgánom ochrany prírody, činnosť vykoná orgán ochrany prírody alebo ním poverená osoba na náklady toho, komu bolo odstránenie inváznych druhov rastlín nariadené; činnosť môže na náklady toho, komu bolo odstránenie inváznych druhov uložené, vykonať aj obec po dohode s orgánom ochrany prírody.

Problematika nepôvodných a inváznych druhov je v zákone riešená v rámci § 7.

 

Vyhláška MŽP SR Č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

§ 2

Zoznam inváznych druhov živočíchov a inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania (k § 7a ods. 4 a 5 a § 7b ods. 2 a 3 zákona)

(1) Zoznam inváznych druhov živočíchov a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2.
(2) Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2a.

 

Vyhláška je všeobecne záväzným predpisom, ktorý v prílohe č. 2 a 2a ustanovuje zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania.

 

Európska legislatíva

Medzinárodné dohovory, najmä Dohovor o biologickej diverzite a Bernský dohovor (Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť) riešia problematiku inváznych druhov na európskej úrovni.

Od 1.1.2015 je účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. Stiahni [pdf]

 

Zber a triedenie odpadu

 

 

Kalendár zberu komunálneho odpadu v roku 2019

 

 

Kalendár zberu separovaného odpadu v roku 2019

 

 

PET fľaše:

PATRIA SEM PET fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov a podobne.

NEPATRIA SEM iné plasty, ako PET fľaše, znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty  (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Ostatné plasty:

PATRIA SEM plastové obaly a plastové výrobky ako číre a  farebné fólie, tašky,  vrecká, vedrá, fľaštičky  od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne  plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly  kozmetických výrobkov, plastové  okná, nábytok a pod.

NEPATRIA SEM znečistené obaly  chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty  (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan...

KOVY:

PATRIA SEM kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.

NEPATRIA SEM kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

SKLO:

PATRIA SEM sklenené fľaše, nádoby,  obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo  z okuliarov a pod.

NEPATRIA SEM vrchnáky, korky, gumy,  porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty,  časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

TETRAPACK:

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. 

PATRIA SEM viacvrstvové obaly od  mlieka, smotany a iných mliečnych nápojov, ovocných džúsov, avivážnych  prostriedkov.

NEPATRIA SEM viacvrstvové obaly od  kávy, vreckových plienok, pudingov, práškov do  pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.

PAPIER:

PATRIA SEM: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

NEPATRIA SEM umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

BIOLOGICKÝ ODPAD

PATRÍ SEM: lístie, pokosená tráva, vypletá burina, zvyšky rastlín, konáre, čečina a pod.

 

 

Iné:

Elektro odpad: doviesť ku KSB zozadu

Stavebný odpad: podľa požiadaviek občanov

Veľkoobjemový odpad: podľa požiadaviek občanov

Nebezpečný odpad (autobatérie, pneumatiky a pod.): oznámime rozhlasom po dohode so zhodnocovateľom odpadu