Poloha obce

Obec Richvald sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, na území horného Šariša, 10 km juhozápadne od Bardejova. Administratívne patrí do okresu Bardejov a do Prešovského kraja (predtým bola súčasťou Východoslovenského kraja).

Chotár, katastrálne územie obce, sa rozprestiera v severnej časti Bartošovskej kotliny, na hranici Čergovského pohoria a Ondavskej vrchoviny ako časti Nízkych Beskýd, v pramennej oblasti viacerých prítokov Richvaldského potoka, ktorý na juhu vteká do Šibskej vody. S rozlohou 2188 ha patrí medzi najväčšie oblasti. Na severe hraničí s katastrami Mokroluhu a Rokytova, na severozápade a západe Krivého, Bogliarky a Krížov, na juhu a juhovýchode Hervartova a Kľušova a na východe Bardejova a jeho miestnej časti Mihaľov.

Nadmorská výška richvaldského katastra sa pohybuje v intervale 327 – 840 m, pričom samotná obec je približne vo výške 375 m. Územie obce je svahovité, stúpa od Richvaldského potoka s kótou 360 m n.m. smerom na sever po kótu 390 m n.m. výraznejšie terénne zlomy sú v dolinách prítokov Richvaldského potoka a na terasách južne od zastavaného územia. Mierne zvlnený pahorkatinný povrch katastrálneho územia v severovýchodnej časti a výrazne členitý hornatý na juhozápade tvorí z geologického hľadiska treťohorný flyš. Súvislý les s výskytom jedle, borovice, brezy a buka sa nachádza hlavne v juhozápadnej a severovýchodnej časti. V lokalite „Bartkaňa“ rástol kedysi aj vzácny tis.

Dávnejšie v minulosti na celom tomto území dominovali lesy, čo sa neskôr odrazilo i v samotnom názve obce (Richvald / Reichwald – z nemeckého slova vo význame „bohatý les“). V dôsledku hospodárskych aktivít človeka boli tieto lesy na mnohých miestach vyklčované a premenené na ornú pôdu, lúky a pasienky. Flóra územia sa tým následne obohatila o lúčne a pasienkové druhy rastlín a o druhy sprevádzajúce poľnohospodárske kultúry a ľudské sídla. Podľa posledného sčítania obyvateľov mala obec 1004 obyvateľov a 235 obytných domov.

Z hľadiska klimatických podmienok spadá kataster obce do klimatickej oblasti mierne teplej až mierne chladnej, mierne vlhkej a s chladnou zimou. Priemerná ročná teplota v Richvalde je 8,4ºC, teplota v januári je –5,5ºC, teplota v júli 18ºC. Priemerný úhrn zrážok predstavuje 700 až 720 mm. Najbohatšie mesiace na zrážky sú júl a august, najchudobnejšie február a marec.