Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, kríkov

Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive.

Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou nad 10 m2,
b) na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako záhrady),
c) na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradkárskych osadách,
d) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa
výrubu,
e) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

Kontaktovať obec je potrebné:
1. Ak dreviny presahujú rozmery uvedené v bode a), b), c), písomná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín je nevyhnutná. Tu sa začína správne konanie.

2. Ten, kto z dôvodov uvedených v bode d) a e) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín obci najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

 K žiadosti je potrebné doložiť nasledujúce doklady:

  • Doklad o vlastníctve (Kopia listu vlastníctva z katastra nehnuteľností na pozemok, kde drevina rastie)

  • Situačný nákres (Kopia katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne)

Zaplatenie správneho poplatku:

  • Fyzické osoby 10 €

  • Právnické osoby 100 €


V prípade súhlasu na výrub, obec žiadateľovi určí tzv. náhradnú výsadbu alebo finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.


VYSVETLENIE:
Obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov. Bezprostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku (stonásobok minimálnej mzdy). Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.

Pri porušení vyššie uvedeného:
Občanovi, ktorý prekročí vyššie stanovené limity o výrube drevín (výrub drevín, ktoré podliehajú správnemu konaniu), uloží Orgán ochrany prírody povinnosť zaplatiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín (napr.: Spoločenská hodnota stromu s obvodom kmeňa 100 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou je u listnatých stromov 736,46 € ; u ihličnatých stromov 995.81€; u vždyzelených stromov 1991,63€.
Spoločenská hodnota dreviny vzrastá / klesá adekvátne s obvodom kmeňa a typom olistenia dreviny.

V PRÍPADE DREVÍN A KROVITÝCH PORASTOV, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ A VYHRADENEJ ZELENE OBCE SA INFORMUJTE NA OBECNOM ÚRADE.