Up

VZN 2013

VZN č. 8/2013 o výške nájmu a finančnej zábezpeky v obecných nájomných bytoch
VZN č. 7/2013 - zásady prideľovania bytov v obci Richvald
VZN č. 6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 5/2013 o dani z nehnuteľností
VZN č. 1/2013 - zmeny a doplnky územného plánu obce
VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Richvald
VZN č. 3/2013 o poplatkoch v školských zariadeniach
VZN č. 4/2013 o nakladaní s odpadmi
 
 
Powered by Phoca Download