Up

VZN 2018

VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Richvald
VZN č. 3/2018 o miestnych daniach – daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, predajné automaty nevýherné hracie prístroje
VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľností
VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
 
Powered by Phoca Download