Up

VZN 2020

VZN č. 4/2020 o miestnych daniach – daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, predajné automaty nevýherne hracie prístroje na kalendárny rok 2021
VZN č. 3/2020 oo dani z nehnuteľností dani z nehnuteľností
VZN č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Richvald
VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Richvald
 
 
Powered by Phoca Download