Up

VZN 2019

VZN č. 7/2019 o zápise do ZŠ
VZN č. 6/2019 o miestnych daniach
VZN č. 5/2019 o dani z nehnuteľností
VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č.1 K VZN č.8/2013 o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu
VZN č. 3/2019 o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov a ďalších nosičov volebných informácií na verejnom priestranstve obce Richvald
VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Richvald
VZN č. 1/2019 o určení školských obvodov
 
 
Powered by Phoca Download