Up

VZN 2023

VZN č. 7/2023 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richvald
VZN č. 6/2023 o miestnych daniach
VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 4/2023 o dani z nehnuteľností
VZN č. 2/2023 o chove zvierat
Dodatok č. 1 k VZN č. 6_2022
VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku ZŠ s MŠ
 
 
Powered by Phoca Download