Up

VZN 2015

VZN č. 3/2014 o miestnych daniach - daň za psa, daň za ubytovanie, daň zaužívanie verejného priestranstva, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2015
VZN č. 2/2014 obce Richvald o dani z nehnuteľností
VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
 
Powered by Phoca Download