Up

VZN 2022

VZN č.72022 o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richvald
VZN č. 62022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Richvald na rok 2023
VZN č.52022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023
VZN č.42022 o miestnych daniach na rok 2023
VZN č.32022 o dani z nehnuteľnosti na rok 2023
VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach
VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na dieťa ZŠ MŠ Richvald
 
 
Powered by Phoca Download