Up

VZN 2017

VZN č. 7/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
VZN č. 6/2017 o určení miesta a času zápisu detí 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Richvald
VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Richvald
VZN č. 4/2017 o miestnych daniach – daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, predajné automaty nevýherne hracie prístroje na kalendárny rok 2018
VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľností
VZN č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richvald
VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
 
Powered by Phoca Download